NAMASTE ELEM CHARTER SCHOOL (K-8) - CITY OF CHICAGO SD 299