DWIGHT D EISENHOWER JHS (7 - 8) - SCHAUMBURG CCSD 54